Naar boven
MENU
MENU

Laat uw algemene voorwaarden toetsen!

Inleiding
Veel ondernemers hanteren algemene voorwaarden als zij een product of dienst aanbieden in de markt. Bekende standaard voorwaarden zijn onder meer de UAV, de BOVAG-voorwaarden, de Metaalunievoorwaarden en de Algemene Bepalingen Huurrecht Bedrijfsruimte. Bedrijven maken in de praktijk veelal gebruik van algemene voorwaarden, die zijn opgesteld door de brancheorganisatie waarbij zij zijn aangesloten. Ook treft men in de praktijk dikwijls algemene leverings- en betalingsvoorwaarden aan, die zijn ontleend aan – vaak reeds verouderde – standaard voorwaarden, die op internet zijn te vinden.

In mijn praktijk loop ik nog al eens aan tegen ondernemers, die in het geheel geen algemene voorwaarden blijken te hanteren dan wel algemene voorwaarden, die niet of nauwelijks aansluiten bij hun bedrijfsactiviteiten. Ook komt het nogal eens voor, dat sprake is van algemene voorwaarden, waarin bepalingen staan, die in strijd zijn met de wet. Veruit het belangrijkste probleem waar ondernemers in de rechtspraktijk tegenaan lopen bestaat echter daaruit, dat zij weliswaar over juridisch deugdelijke voorwaarden beschikken, doch dat deze niet van toepassing blijken te zijn op de contractuele relatie met hun wederpartij. In al deze situaties wordt de ondernemer ernstig belemmerd in de uitoefening van zijn rechten jegens zijn wederpartij en/of beschikt hij over onvoldoende middelen om zich met succes te verweren tegen een vordering van zijn wederpartij.

Remedie: “APK-keuring” Algemene Voorwaarden
Net als uw auto is het dan ook verstandig om ook uw algemene voorwaarden en met name de wijze waarop u hiermee in de praktijk van alle dag omgaat, periodiek op eventuele gebreken te laten controleren. Beschikt u helemaal nog niet over algemene voorwaarden, dan raad ik dringend aan deze zo spoedig mogelijk te laten opstellen en het gebruik daarvan op juiste wijze in uw bedrijfsvoering te implementeren. Als advocaat, die veelvuldig adviseert en procedeert over totstandkoming, uitvoering en beëindiging van contractuele relaties, beschik ik over de nodige kennis en ervaring om u ter zake hiervan bij te staan en te begeleiden.

Ik kan u daartoe het navolgende aantrekkelijke aanbod doen.

De door mij voor u te verrichten werkzaamheden
De door mij te verrichten screening van uw algemene voorwaarden omvat tenminste de navolgende werkzaamheden:

1. Onderhoud op mijn kantoor, waarbij ik samen met u na ga, of uw algemene voorwaarden (nog) wel aansluiten bij uw bedrijfsactiviteiten;

2. Juridisch technische toetsing van de algemene voorwaarden aan de toepasselijke wettelijke bepalingen. Indien nodig, het schrappen van nietige en/of onredelijk bezwarende bedingen en deze vervangen door wettelijk toegestane bepalingen. Indien nodig, het aanbrengen van onderlinge afstemming tussen garantiebepalingen en exoneratieclausules. Indien nodig, vervanging van onwerkbare jurisdictie en/of rechtskeuze bedingen door bepalingen, waarmee u in de praktijk uit de voeten kunt;

3. Tekst en uitleg over de wijze, waarop u de algemene voorwaarden volgens de wet en de jurisprudentie van toepassing kunt doen zijn op de transacties, die u met uw klanten sluit. Advies over methoden waarmee u kunt voorkomen, dat u gebonden wordt aan de algemene voorwaarden van uw opdrachtgevers;

4. Schriftelijke advisering over de onder 2. en 3. genoemde onderwerpen.

Kosten
Het verrichten van de hiervoor vermelde werkzaamheden kan ik u aanbieden tegen een vast bedrag van € 250,= exclusief BTW. Mocht u thans nog geen algemene voorwaarden hanteren, dan ben ik gaarne bereid deze na een onderhoud op mijn kantoor voor u op te stellen tegen een nader overeen te komen vast bedrag.

Vertrouwende u hiermede een passend aanbod te hebben gedaan, waarmee u uw voordeel kunt doen, verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

R.A.D. Koppelaar