MENU
MENU

Rechtsgebieden

Koppelaar & Linssen advocaten heeft zich in het personen- en familierecht gespecialiseerd, zodat u zeker weet dat uw persoonlijke zaken juridisch in goede handen zijn. Wij zijn ons ervan bewust dat emoties een belangrijke rol kunnen spelen in zaken als deze. Naast deskundige juridische begeleiding hebben wij dan ook aandacht voor de persoon van de cliënt. Met zakelijkheid en professionele afstand helpen wij u zaken en emoties te scheiden.

U kunt ons kantoor vinden in Waardenburg, de gemeente Neerijnen gelegen tussen Zaltbommel, Geldermalsen en Tiel.

In een situatie van echtscheiding komt er veel op u af. Ook heeft u veel vragen. Bijvoorbeeld: Hoe verloopt een procedure? Moeten we ieder een eigen advocaat raadplegen of gaan we samen naar één advocaat? Waar gaan de kinderen wonen en hoe wordt de zorg voor hen verdeeld? Hoe zit het met partner- en kinderalimentatie? Wat zijn de financiële consequenties van de echtscheiding en welke kosten zijn hieraan verbonden? Uw persoonlijke situatie en wensen zijn van belang. Iedere situatie is anders en u heeft juridische bijstand nodig die specifiek is afgestemd op uw situatie. Samen met u worden de mogelijkheden van de verschillende procedures besproken. Wanneer je goed met elkaar kan praten, is het mogelijk een gezamenlijke advocaat te nemen. Dit is goedkoper en de echtscheidingsprocedure gaat over het algemeen sneller.  Indien communiceren niet goed mogelijk is, kies beide voor een eigen advocaat.

Kwalitatief hoogwaardige juridische dienstverlening op het gebied van arbeidsrecht vereist de kracht en slagvaardigheid. Wij verzorgen begeleiding van ontslagprocedures voor werknemer of werkgever. Wij stellen arbeidsovereenkomsten voor u op. Indien u als werkgever twijfelt over een ontslag op staande voet? Wordt u als werknemer ontslag aangezegd of heeft uw werkgever een reorganisatie aangekondigd? Wacht dan niet te lang met het voorleggen van uw probleem. U kunt ons kantoor vinden in Waardenburg, de gemeente Neerijnen gelegen tussen Zaltbommel, Geldermalsen en Tiel.

ontslag

beëindigen dienstverband

transitievergoeding

concurrentie- & relatiebedingen

uitzendovereenkomsten

transitievergoeding bij uitzendovereenkomsten

Wij zijn thuis in de vele aspecten die bouwen met zich meebrengt. U mag daarbij denken aan elementen uit het Ruimtelijk Ordeningsrecht, bestuursrecht, onroerend goed recht en aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast zijn wij bijzonder goed in staat om de vertaalslag te maken tussen de praktijk en de juridische positie.

Debiteuren die hun vordering(en) niet of steeds te laat betalen zijn vervelend, kosten veel tijd en energie terwijl u die tijd en energie eigenlijk liever in andere zaken wilt steken. Het uit handen geven van het incasseren van die openstaande vordering(en) hoeft u niet veel tijd en/of geld te kosten. Als u besluit de incasso van één of meerdere vorderingen uit handen te geven aan Koppelaar & Linssen advocaten dan zal door ons kantoor worden gewerkt conform ons incassotarief.

I. Buitengerechtelijke fase Indien wij erin slagen om het gevorderde, of een gedeelte daarvan, te innen in de minnelijke fase, dat wil zeggen zonder dat een gerechtelijke procedure noodzakelijk is, dan is de opdrachtgever naast de kantoorkosten (5% van het honorarium) per zaak en eventuele kosten van derden, een incassoprovisie verschuldigd over het geïnde bedrag. Uitgangspunt daarbij is, dat onze werkzaamheden in de zogenaamde buitengerechtelijke fase beperkt blijven tot maximaal twee uitgaande brieven en een telefonisch contact, voor zover mogelijk, met de debiteur. De buitengerechtelijke kosten en wettelijke (handels)rente over de openstaande hoofdsom worden voor zover mogelijk in rekening gebracht aan de debiteur.

Het tarief wordt berekend over het geïncasseerde bedrag volgens de onderstaande model:

Over de eerste€ 2.950,=15%
Over de meerdere tot€ 5.900,=10%
Over de meerdere tot€ 14.748,=8%
Over de meerdere tot€ 58.990,=5%
Over de meerdere boven€ 58.990,=3%

Genoemde percentages zijn excl. BTW en kosten van uittreksels en bureaukosten. Deurwaarderskosten en kosten van de Rechtbank (griffierecht) worden eerst na overleg gemaakt. Indien na de gezonden sommatie(s) blijkt, dat geen, dan wel geen volledige betaling is ontvangen en een procedure derhalve noodzakelijk is, dan zullen met de opdrachtgever de te treffen rechtsmaatregelen (procedure(s) al dan niet voorafgegaan door beslag legging) met de opdrachtgever worden besproken.

II. Gerechtelijke fase Indien de opdrachtgever wenst over te gaan tot het treffen van rechtsmaatregelen tegen de debiteur, dan zijn wij bereid de daarmee gemoeide werkzaamheden onder de navolgende voorwaarden ter hand te nemen. Deze voorwaarden luiden als volgt:

1) Als bij betwisting danwel niet betaling door de betreffende debiteur het noodzakelijk is een procedure te entameren, zal:- bij een onbetwiste vordering tot € 5.000,= aan de opdrachtgever een gematigd honorarium van ½ van het gebruikelijke uurtarief ( momenteel € 175,= voor particulieren en € 200,= voor bedrijven) exclusief BTW, kantoorkosten en kosten derden in rekening worden gebracht; bij een onbetwiste of een betwiste vordering boven € 5.000,= aan de opdrachtgever het volledig gebruikelijke uurtarief, exclusief BTW, kantoorkosten en kosten derden in rekening worden gebracht. 2) De advocaat beslist in overleg met de opdrachtgever over een eventuele schikking, (deel)betaling(en) en aflossingsregelingen betreffende de ter incasso gegeven vordering(en). 3) De middels een procedure te verkrijgen buitengerechtelijke en gerechtskosten komen toe aan de opdrachtgever.

III. Overige voorwaarden Alle werkzaamheden ter incasso van de vordering(en)van de opdrachtgever, zowel in de buitengerechtelijke als in de gerechtelijke fase, zullen worden verricht volgens de voorwaarden van de declaratiemethode van Koppelaar & Linssen Advocaten, indien en voorzover hiervan in het bovenstaande niet wordt afgeweken.