Naar boven
MENU
MENU

Transitievergoeding in geval van een slapend dienstverband?

Zieke Werknemer

Als een werknemer twee jaar onafgebroken ziek is geweest, hoeft de werkgever geen loon meer te betalen. Sinds 2015 zijn veel van deze werknemers slapend op de payroll van hun werkgever blijven staan. Sinds dat jaar moet de werkgever een transitievergoeding betalen aan iedere werknemer, die twee jaar of langer bij hem gewerkt heeft en die het bedrijf van de werkgever op diens verzoek verlaat. Dat geldt dus ook als de werknemer het bedrijf verlaat na twee jaar ziekte.

Om te voorkomen dat na doorbetaling van loon gedurende 2 jaar tijdens ziekte ook nog eens een transitievergoeding moet worden betaald, ondernemen de meeste werkgevers geen stappen om het dienstverband te beëindigen, doch houden zij dit slapend in stand. Hieraan kleven echter behoorlijk wat risico’s. Als de werknemer plotseling herstelt en weer wel kan werken moet de werkgever opnieuw met de re-integratie starten. Bovendien loopt met het verstrijken van de tijd de transitievergoeding steeds verder op en wordt een toekomstig ontslag dus steeds duurder.

De Wet compensatie transitievergoeding

De Wet compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte van 11 juli 2018 lijkt de werkgevers echter soelaas te bieden. Op grond van deze wet kunnen zij per 1 januari 2020 een transitievergoeding, die is betaald aan de werknemer, die na twee jaar wordt ontslagen terug vragen van het UWV. Deze compensatie geldt voor arbeidsovereenkomsten, die na 1 januari 2015 zijn beëindigd wegens twee jaar ziekte. Door deze regeling heeft de werkgever geen enkel in rechte te respecteren belang meer bij het voortduren van de arbeidsovereenkomst. Na het indienen van de Wet van 11 juli 2018 , houdende compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte, is in de rechtspraak dan ook meermalen beslist, dat de werkgever verplicht is om akkoord te gaan met een voorstel van de werknemer tot beëindiging met wederzijds goedvinden van de arbeidsovereenkomst van een werknemer en tot betaling van de transitievergoeding.

Vaststellingsovereenkomst

Weigert de werkgever hiermede akkoord te gaan, dan is een procedure onvermijdelijk. In plaats hiervan verdient het echter de voorkeur om na twee jaar ziekte afspraken met de werkgever te maken over het einde van het dienstverband, waaronder de afspraak tot betaling van de transitievergoeding. Deze afspraken kunt u dan laten opnemen in een vaststellingsovereenkomst. De werkgever kan vervolgens vanaf 1 april 2020 een aanvraag indienen bij het UWV tot teruggave van de transitievergoeding, die hij aan de langdurig zieke werknemer heeft betaald. Lukt het echter niet om afspraken te maken, dan dient de werknemer erop te letten, dat voor verzoeken tot het toekennen van een transitievergoeding een vervaltermijn geldt van drie maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst.