Naar boven
MENU
MENU

Waarom ook in 2011 nog een incasso-advocaat?

De toekomstige verhoging van de competentiegrens
Naar verwachting zal op 1 juli 2011 de wet van kracht worden, waarin wordt voorgesteld de Kantonrechter bevoegd te maken tot kennisneming van geldvorderingen tot een maximum bedrag ter hoogte van € 25.000,=. Zoals bekend, ligt deze grens momenteel op een bedrag van € 5.000,=.

Anders dan thans het geval is zal een schuldeiser vanaf 1 juli 2011 niet langer meer verplicht zijn een advocaat in te schakelen bij het langs gerechtelijke weg incasseren van geldvorderingen met een beloop van een bedrag tussen € 5.000,= en € 25.000,=. In theorie wordt de schuldeiser door de nieuwe wet dus in staat gesteld om zelfstandig zonder bijstand van een advocaat of deurwaarder bij de Kantonrechter te procederen over geldvorderingen tot een bedrag van maximaal € 25.000,=.

Goedkoop doe- het- zelven ?
De huidige praktijk wijst echter uit, dat bij het merendeel van de schuldeisers toch behoefte bestaat aan juridische bijstand van een deurwaarder of incasso-advocaat bij het gerechtelijk incasseren van geldvorderingen. Net als het geval is bij arbeids- en huurzaken, waarvoor ook geen rechtsbijstand door een advocaat is voorgeschreven, geldt ook voor incassozaken, dat de expertise van een advocaat onontbeerlijk is om deze zaken bij de Kantonrechter te leiden tot een succesvol resultaat. Menig werkgever, verhuurder of schuldeiser, die meent deze zaken wel zelfstandig te kunnen voeren, verdwaalt in een juridisch doolhof en is uiteindelijk veel duurder uit dan indien hij de zaak in handen zou hebben gegeven aan een advocaat.

De noodzakelijke bijstand door een incasso-advocaat
De behoefte aan deskundige rechtsbijstand van een in incassozaken gespecialiseerde advocaat zal nog sterker zijn bij de invordering van geldvorderingen met een beloop tussen € 5.000,= en € 25.000,=, die de nieuwe wet op het oog heeft. Dikwijls zal bij zaken met een dergelijk groot belang de behoefte bestaan eerst zekerheid te verkrijgen over de vraag of de debiteur voldoende verhaal biedt alvorens tot het aanspannen van – een met kosten gepaard gaande – procedure over te gaan. Deze zekerheid kan het beste worden verkregen door voorafgaande aan de procedure beslag te leggen op vermogensbestanddelen van de debiteur (zoals inkomen, woon- en/of bedrijfspanden, banktegoeden, inboedel en auto’s). Voor het leggen van dit zogeheten conservatoire beslag is echter toestemming nodig van de Voorzieningenrechter. Het verzoek tot het verlenen van deze toestemming kan uitsluitend door een advocaat worden gedaan.

Daarnaast leert de ervaring, dat geldvorderingen met een beloop tussen € 5.000,= en € 25.000,= ,veelvuldig door de debiteur worden betwist en worden beantwoord met – al dan niet uit de lucht gegrepen – tegenvorderingen. Het met succes in rechte weerleggen van de door debiteur opgeworpen verweren en het in rechte bestrijden van de door hem ingestelde tegenvorderingen maakt het inroepen van de bijstand van een incasso-advocaat, die over de nodige procesrechtelijke en civielrechtelijke kennis en ervaring beschikt, zonder meer noodzakelijk. Deze is immers bij uitstek in staat tot het opstellen van deugdelijke en juridisch goed onderbouwde processtukken. Bovendien is hij tevens de aangewezen persoon om de schuldeiser op de zitting bij te staan ter gelegenheid van de mondelinge behandeling van de zaak ten overstaan van de rechter.

Het inschakelen van een incasso-advocaat
Koppelaar & Linssen Advocaten is lid van de Vereniging van incasso- en procesadvocaten (VIA) en als zodanig gespecialiseerd in het innen van geldvorderingen. Wij zorgen steeds voor maatwerk, dat aansluit bij uw bedrijfsvoering. Bij onwillige debiteuren hanteren wij zonder pardon de botte bijl, doch in alle andere gevallen zullen wij altijd eerst proberen een betalingsregeling met uw debiteur te treffen.

In nauwe samenwerking met uw afdeling administratie verzorgen wij voor u het gehele incassotraject. Van eerste schriftelijke of telefonische sommatie tot en met de executie van een eventueel vonnis. Wij zijn uw persoonlijke raadsman in incassozaken.

Helaas leert de ervaring, dat een debiteur inmiddels niet meer schrikt van een brief van een incassobureau of een deurwaarder. Meestal reageert hij echter wèl op een sommatie van ons kantoor. Anders dan een incassobureau of een deurwaarder mogen wij immers een procedure voeren voor geldvorderingen groter dan € 5.000,= (met ingang van volgend jaar voor geldvorderingen groter dan € 25.000,=), conservatoire beslagen leggen op de bezittingen van uw debiteur en diens faillissement aanvragen. Menig debiteur weet dan ook dat wij als incasso-advocaten niet alleen kunnen blaffen maar ook kunnen bijten.

Kosten
Hoe eerder u ons kantoor betrekt bij uw zaken, des te meer geld u uiteindelijk bespaart. Wij trachten de kosten van een incassozaak – dus ook onze kosten – altijd op de wanbetalende debiteur te verhalen. Wij hanteren een scherp incassotarief dat, met name als procederen noodzakelijk is, beneden de gangbare tarieven ligt. Om niet voor verrassingen te komen staan, treft u op deze website een overzicht van ons incassotarief aan.

Wij staan u in deze onzekere tijden graag met raad en daad bij!